Language
中文
产品信息

YMC-Pack ODS-A

YMC-Pack ODS-A作为YMC-Pack 系列产品的代表,不仅在医疗、食品方面而且在环境、工业化学等很多领域均有使用,该产品是一款在世界各国均受到了高度好评的通用型色谱柱。

规格
颗粒径 3 µm, 5 µm, 10 µm
孔径 12 nm, 20 nm, 30 nm
碳载量 17%, 12%, 7%
pH使用范围 2~7.5
要点
  • 经典ODS色谱柱,具有适度疏水性
  • 大多数化合物都可适用的通用型产品

为保障优异的产品性能,进行了严格的质量管控

图为关于色谱柱的基本性能(疏水相互作用)在10 个批次填料进行重现性测定的结果,通过对硅胶填料批次和键合官能团等变量进行严格的管理,使疏水表面获得了非常稳定的批次间重现性。除对基本物理特性进行管理外,还使用最佳的分离条件对疏水性物质、酸性物质、碱性物质、配位性物质等各类物质进行色谱评价,通过这些结果进行数据解析从而将批次间差异控制在一定水平内,实现了以高批次重现性为目标的品质管理。

色谱柱

颗粒径
(µm)
孔径
(nm)
色谱柱尺寸
内径 X 长度 (mm)
产品型号
3 12 2.0 X 35 AA12S03-H502WT
2.0 X 50 AA12S03-0502WT
2.0 X 75 AA12S03-L502WT
2.0 X 100 AA12S03-1002WT
2.0 X 150 AA12S03-1502WT
3.0 X 50 AA12S03-0503WT
3.0 X 100 AA12S03-1003WT
3.0 X 150 AA12S03-1503WT
4.6 X 75 AA12S03-L546WT
4.6 X 100 AA12S03-1046WT
4.6 X 150 AA12S03-1546WT
4.6 X 250 AA12S03-2546WT
6.0 X 100 AA12S03-1006WT
6.0 X 150 AA12S03-1506WT
30 3.0 X 150 AA30S03-1503WT
4.6 X 100 AA30S03-1046WT
5 12 1.0 X 150 AA12S05-1501WT
1.0 X 250 AA12S05-2501WT
1.5 X 150 AA12S05-15P5WT
1.5 X 250 AA12S05-25P5WT
2.0 X 75 AA12S05-L502WT
2.0 X 150 AA12S05-1502WT
2.0 X 250 AA12S05-2502WT
3.0 X 150 AA12S05-1503WT
3.0 X 250 AA12S05-2503WT
4.6 X 75 AA12S05-L546WT
4.6 X 100 AA12S05-1046WT
4.6 X 150 AA12S05-1546WT
4.6 X 250 AA12S05-2546WT
4.6 X 300 AA12S05-3046WT
6.0 X 100 AA12S05-1006WT
6.0 X 150 AA12S05-1506WT
6.0 X 250 AA12S05-2506WT
6.0 X 300 AA12S05-3006WT
20 4.6 X 150 AA20S05-1546WT
4.6 X 250 AA20S05-2546WT
30 1.0 X 150 AA30S05-1501WT
1.0 X 250 AA30S05-2501WT
1.5 X 150 AA30S05-15P5WT
1.5 X 250 AA30S05-25P5WT
2.0 X 75 AA30S05-L502WT
2.0 X 150 AA30S05-1502WT
2.0 X 250 AA30S05-2502WT
4.0 X 125 AA30S05-R504WT
4.6 X 75 AA30S05-L546WT
4.6 X 100 AA30S05-1046WT
4.6 X 150 AA30S05-1546WT
4.6 X 250 AA30S05-2546WT
4.6 X 300 AA30S05-3046WT
6.0 X 100 AA30S05-1006WT
6.0 X 150 AA30S05-1506WT
6.0 X 250 AA30S05-2506WT
6.0 X 300 AA30S05-3006WT
10 12 4.0 X 300 AA12S11-3004WT
4.6 X 150 AA12S11-1546WT
4.6 X 250 AA12S11-2546WT
6.0 X 100 AA12S11-1006WT

保护柱芯

颗粒径
(µm)
孔径
(nm)
色谱柱尺寸
内径 X 长度 (mm)
数量 产品型号
3 12 2.1 X 10 5个 AA12S03-01Q1GC
1个 AA12S03-01Q1GC-1
2.1 X 20 5个 AA12S03-02Q1GC
1个 AA12S03-02Q1GC-1
3.0 X 10 5个 AA12S03-0103GC
1个 AA12S03-0103GC-1
3.0 X 20 5个 AA12S03-0203GC
1个 AA12S03-0203GC-1
4.0 X 10 5个 AA12S03-0104GC
1个 AA12S03-0104GC-1
4.0 X 20 5个 AA12S03-0204GC
1个 AA12S03-0204GC-1
5 12 2.1 X 10 5个 AA12S05-01Q1GC
1个 AA12S05-01Q1GC-1
2.1 X 20 5个 AA12S05-02Q1GC
1个 AA12S05-02Q1GC-1
3.0 X 10 5个 AA12S05-0103GC
1个 AA12S05-0103GC-1
3.0 X 20 5个 AA12S05-0203GC
1个 AA12S05-0203GC-1
4.0 X 10 5个 AA12S05-0104GC
1个 AA12S05-0104GC-1
4.0 X 20 5个 AA12S05-0204GC
1个 AA12S05-0204GC-1
20 4.0 X 10 5个 AA20S05-0104GC
1个 AA20S05-0104GC-1
4.0 X 20 5个 AA20S05-0204GC
1个 AA20S05-0204GC-1
30 2.1 X 10 5个 AA30S05-01Q1GC
1个 AA30S05-01Q1GC-1
2.1 X 20 5个 AA30S05-02Q1GC
1个 AA30S05-02Q1GC-1
4.0 X 10 5个 AA30S05-0104GC
1个 AA30S05-0104GC-1
4.0 X 20 5个 AA30S05-0204GC
1个 AA30S05-0204GC-1

* 初次使用时,请根据选用柱芯长度订购与之配套的保护柱套。

保护柱套

  产品型号
保护柱套 长度 10 mm XPGCHP1
长度 20 mm XPGCHP2
色谱柱连接件
  产品型号
Delrin®色谱柱连接件
(容积:1.3 µL、内径:170 µm、耐压:34.5 MPa)
XRU-284

* Delrin是Dupont de Nemours, Inc的注册商标。

一体式保护柱

颗粒径
(µm)
孔径
(nm)
柱尺寸
内径 X 长度 (mm)
产品型号
3 12 4.0 X 10 AA12S03-0104WFG
5.0 X 10 AA12S03-0105WFG
5 12 4.0 X 10 AA12S05-0104WFG
5.0 X 10 AA12S05-0105WFG
20 4.0 X 10 AA20S05-0104WFG
30 4.0 X 10 AA30S05-0104WFG
5.0 X 10 AA30S05-0105WFG
10 12 4.0 X 10 AA12S11-0104WFG
5.0 X 10 AA12S11-0105WFG

通过电话或传真查询

联系方式 TEL. 021-6235-1388 / Fax. 021-6235-1398

Copyright YMC CO., LTD. All rights reserved.  沪ICP备11006505号-1  网站建设:中企动力 浦东